Wielerparcours Kanaalpark Apeldoorn

Op deze pagina vindt u informatie over de plannen van De Adelaar voor het realiseren van een wielerparcours in het Kanaalpark Apeldoorn. Naast algemene informatie vindt u op deze pagina ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over onze plannen. De Adelaar streeft ernaar om de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Heeft u nog aanvullende vragen / opmerkingen over onze plannen, dan kunt u die tot die tot 1 februari mailen naar: wielerparcours@adelaar.org

Alle reacties die De Adelaar ontvangt sturen wij ook naar de gemeente Apeldoorn en de wijkraad.

 

A. DE PLANNEN VOOR EEN WIELERPARCOURS

A1. Waar komt de wens voor een eigen wielerparcours vandaan?
De Adelaar is al vele jaren op zoek naar een locatie waar onze leden veilig kunnen trainen en wedstrijden kunnen rijden. Elke sportvereniging moet kunnen beschikken over mogelijkheden om haar sport veilig te kunnen beoefenen. Een voetbalclub gebruikt daar een voetbalveld voor, een tennisvereniging heeft tennisbanen en een wielervereniging een wielerparcours. Inmiddels beschikken veel gemeenten in Nederland over een wielerparcours.
De Adelaar had vroeger een eigen wielerbaan in de wijk Brink en Orden. Daar moesten we in verband met woningbouw vertrekken. In overleg met gemeente kwamen we toen terecht op het Sportpark Orderbos met het vooruitzicht om daar weer een wielerbaan aan te kunnen leggen. Om allerlei redenen is dat niet mogelijk gebleken. Daarom zijn we op zoek naar een locatie waar daar wel mogelijkheden voor zijn.

A2. Waarom is een wielerparcours voor De Adelaar belangrijk?
Onze leden moeten hun sport op een veilige manier kunnen beoefenen. Dat geldt speciaal voor trainingen en wedstrijden van onze jeugdleden die het wielrennen vaak nog moeten leren. De openbare wegen worden steeds drukker en dat maakt deze ongeschikt voor wielertrainingen. Trainen op de openbare weg leidt regelmatig tot irritaties, gevaarlijke situaties en soms ook tot ongevallen en is naar onze menig in deze tijd niet meer verantwoord. Ook wordt het steeds moeilijker om bij wedstrijden op de openbare weg politiebegeleiding te krijgen.

A3. Waarom een wielerparcours op het Kanaalpark?
De Adelaar is een Apeldoornse wielervereniging. Wij zoeken voor ons parcours daarom een plek in Apeldoorn, waar veel van onze leden wonen. Het Kanaalpark heeft een geschikte oppervlakte, is centraal gelegen en heeft aantrekkelijke hoogteverschillen. Dit maakt het park bij uitstek geschikt om er een uitdagend wielerparcours aan te leggen dat ook qua lengte voldoet aan de eisen van de wielerbond (KNWU).

A4. Is het aanleggen van een wielerparcours in het Kanaalpark verantwoord i.v.m. het in het verleden gestorte afval? Het is niet bekend welke mogelijk schadelijke stoffen daarin zijn gestort. Wat kunnen de gevolgen zijn van mogelijke schadelijke stoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden?
Monitoring van de voormalige stortplaats geeft niet aan dat er momenteel een directe noodzaak is om te saneren. De leeflaag is op sommige plekken echter wel vrij dun. Naar verwachting zal er daarom binnen 5-10 jaar structureel in het Kanaalpark moeten worden ingegrepen, wat inhoudt dat de leeflaag in het park minimaal naar het niveau van 1,5 meter moet worden gebracht. Het aanleggen van een wielerparcours biedt kansen om de leeflaagsanering nu aan te pakken en niet door te schuiven naar de toekomst.

De aanwezigheid van de bodemverontreiniging staat los van de activiteiten van de Adelaar en zal hierdoor niet negatief worden beïnvloed. Als mocht blijken dat dieper moet worden gegraven dan de dikte van de leeflaag (dus in de verontreiniging) dan zal daarbij aan daarvoor geldende wet- en regelgeving worden voldaan. Het noodzakelijke herstel van de leeflaag wordt met deze werkzaamheden dan meteen meegenomen. Het graven in verontreinigde bodem gebeurt wel vaker bij bouw- of graafwerkzaamheden (kabels en leidingen). Dat is bijvoorbeeld het geval in oude binnenstedelijke gebieden die door langdurig gebruik verontreinigd zijn geraakt. De aanleg van een wielerparcours kan een positief effect hebben op de staat van het Kanaalpark, omdat het risico op contact met de verontreiniging daardoor wordt verminderd.

A5. Waarom zijn er niet meer alternatieve locaties onderzocht?
We hebben heel goed naar alternatieve locaties gezocht, maar er zijn in Apeldoorn bijna geen locaties die geschikt zijn voor de aanleg van een wielerparcours. De Adelaar heeft in 2019 drie locaties uitgebreid bekeken op geschiktheid. Twee daarvan zijn inmiddels niet meer beschikbaar vanwege commerciële bouwactiviteiten. Het Kanaalpark is wel een optie gebleven. Er is in 2019 door meerdere partijen veel energie gestoken in een ontwerp voor een wielerparcours in het Kanaalpark en deze locatie is daarbij het meest geschikt gebleken.

A6. Kan het ook zijn dat het plan helemaal niet door gaat?
Deze vraag is voor ons in dit stadium niet aan de orde. We willen eerst de reacties van de buurtbewoners bestuderen en kijken of eventuele bezwaren kunnen worden weggenomen door het plan op onderdelen aan te passen. De landschapsarchitect die op verzoek van De Adelaar het plan heeft uitgewerkt heeft het Kanaalpark goed bekeken is van mening dat de aanleg van een wielerparcours met alles wat daarbij komt kijken, een verbetering voor het park kan betekenen. Een meer open structuur zal het park aantrekkelijker maken en het gevoel van sociale veiligheid vergroten.

A7. Hoe komt het wielerparcours en de paden eruit te zien?
Het wordt een wielerbaan van 400 meter en 950 meter aan bestaande paden. De paden in het park zijn nu 2,6 meter breed. Het plan is om de paden die onderdeel uitmaken van het parcours 4,5 meter breed te maken. Om ze i.v.m. de veiligheid duidelijk te laten opvallen is het plan om ze te voorzien van opvallend blauw asfalt met witte lijnen. Om het parcours voor de renners levendiger te maken, wordt eraan gedacht om voor de verharding op een aantal plekken andere materialen te gebruiken, bijvoorbeeld klinkertjes. Op de plaats van de voormalige vuilstort waar het park nu ca. 10 meter hoog is, bestaat het idee om dit op te hogen naar 20 meter. Dat zou het parcours voor ons extra uitdagend maken. Zie de kaart hieronder voor een beeld van de ligging.

 

 

B. GEBRUIK VAN HET WIELERPARCOURS

B1. Hoe intensief gaat De Adelaar het parcours gebruiken?
De Adelaar zal het wielerparcours vooral gebruiken in de maanden waarin de zomertijd van kracht is. Dan zullen er op werkdagen in de avonduren en in het weekend, trainingen worden gehouden. In de wintertijd zal het trainen zich beperken tot de weekenden. Tijdens trainingen zullen we ervoor zorgen dat het park veilig is voor andere gebruikers. Enkele keren per jaar wil De Adelaar op het parcours ook wedstrijden organiseren. Daarbij moet u niet denken aan grootschalige evenementen met heel veel bezoekers, maar aan kleinschalige wedstrijden. Voor het organiseren van een wielerwedstrijd heeft De Adelaar een evenementenvergunning nodig waaraan de gemeente Apeldoorn mede in het belang van de buurt de nodige voorwaarden zal verbinden.

C. OPENBAARHEID EN VEILIGHEID VAN HET PARK

C1. Is er straks nog wel ruimte in het park voor de bewoners?
Het Kanaalpark is nu een openbaar park en dat blijft het ook. Het gehele park inclusief het wielerparcours blijft voor iedereen toegankelijk. Alleen tijdens de vrij korte trainingen (zie B1) wordt het parcours-gedeelte even afgesloten. Voor de veiligheid van wandelaars tijdens trainingsuren zal het parcours met dichte hagen worden afgescheiden. Op een aantal plaatsen worden bruggen aangelegd waarmee voetgangers het fietsparkoers veilig kunnen oversteken. Naast het parcours komt een nieuw pad waarop men dezelfde route als nu kan blijven lopen. Alle functies die het park nu voor de buurt vervult (wandelen, honden uitlaten, vissen etc.) blijven dus gewoon behouden. In de groene haag die het parcours afschermt komen doorgangen zodat het parcours buiten trainingstijden voor iedereen toegankelijk is. Het binnenterrein van het parcours blijft ook tijdens de trainingen gewoon toegankelijk. Het is ook de bedoeling dat er in het park wat extra wandelpaden komen en dat een deel van de bestaande wandelpaden wordt verbreed.

C2. Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen om ongelukken te voorkomen met wandelaars en hun huisdieren?
Om te voorkomen dat wandelaars tijdens trainingen in botsing komen met wielrenners komen er langs het parcours dichte hagen die ook ondoordringbaar zijn voor honden. Op een aantal plaatsen komen hekken om het parcours veilig over te kunnen steken.

C3. Zijn die paden dan niet meer openbaar toegankelijk?
Het overgrote deel van de dag zijn de paden gewoon openbaar. Tijdens wedstrijden en trainingen is uitsluitend het wielerparcours tijdelijk afgesloten. Op vier plekken aan het parcours komen houten bruggen waar wandelaars het wielerparcours tijdens trainingen en wedstrijden kunnen oversteken. Tijdens wedstrijden kan men vanaf die bruggen mooi de wedstrijd bekijken.

C4. Hoe zit het straks met mogelijkheden om de hond uit te laten en mag de hond straks nog los in het park?
Van ons mogen honden in het park de hele week los blijven lopen. Alleen tijdens trainingsuren kan dat even niet op het parcours zelf, maar wel in de rest van het park. De mogelijkheden om honden uit te laten en maatregelen die de veiligheid voor wielrenners en wandelaars met honden in het park kunnen vergroten zullen in de plannen beter inzichtelijk worden gemaakt.

C5. Wordt er ook rekening gehouden met mensen die zijn aangewezen op een rollator of scootmobiel?
Daar zijn we inmiddels op gewezen en dat zal nog worden verder uitgewerkt. We zullen op een aantal plaatsen zorgen dat mensen die slecht ter been zijn het parcours veilig kunnen oversteken. Bij wedstrijden zullen op die plekken bovendien verkeersbegeleiders worden ingezet.

D. HET ADELAARCLUBHUIS

D1. Komt er ook een clubhuis in het park en gaat dat overlast geven voor de buurt?
De Adelaar heeft nu een clubhuis in het Sportpark Orderbos en die locatie gaan we straks verlaten. Bij een wielerparcours is inderdaad ook een clubhuis nodig waar onze leden en bezoekers zich kunnen verzamelen met faciliteiten voor sporters, zoals kleedkamers, douches en toiletten en waar we wat kunnen een en drinken. Het ontwerp en de locatie van het clubhuis zijn nog niet verder uitgewerkt. We hebben een kleinschalig clubhuis voor ogen waarvan de uitvoering past in een parkomgeving. Het clubhuis zou wat ons betreft mooi passen langs de vijver, maar als dat tot ecologische bezwaren leidt kan naar een alternatieve locatie worden gezocht. Sportvissen en eventueel schaatsen in en op de vijver blijft gewoon mogelijk. Adelaarleden maken zelf maar beperkt gebruik van een clubhuis. Daarom staan we er voor open om te kijken of het clubhuis ook andere (buurt)functies kan gaan vervullen. De ervaringen met ons huidige clubhuis zijn dat onze leden vrij snel na een training naar huis gaan en niet in het clubhuis blijven hangen en voor overlast gaan zorgen. Een wielervereniging heeft wat dat betreft niet een clubhuiscultuur zoals die bij sommige andere sportclubs bestaat. Wel duidelijk is dat er geen avondhoreca in het clubhuis zal plaatsvinden.

D2. Wordt het clubhuis ook verhuurd voor feesten en partijen?
Dat is vergunning-technisch niet toegestaan.

E. DE NATUURWAARDEN VAN HET KANAALPARK

E1. De natuurwaarde van het Kanaalpark wordt door de omwonenden hoog ingeschat. Op welke wijze wordt dat in de besluitvorming over de plannen meegewogen?
De Adelaar heeft de plannen voor een wielerparcours in het Kanaalpark aan de gemeente Apeldoorn voorgelegd, maar de gemeente heeft nog geen besluit genomen of ze onze plannen ook daadwerkelijk gaat steunen. De verwachting is dat de gemeente daar in het komend voorjaar een standpunt over gaat innemen. Als de gemeente besluit om onze plannen te gaan steunen, kan het zijn dat dit een bestemmingswijziging van het Kanaalpark inhoudt. Zo’n wijziging van een bestemmingsplan is een zorgvuldige procedure waarin ook zal worden gekeken naar wat de impact is van de aanleg en het gebruik van een wielerparcours op eventuele beschermde soorten en op de ecologische rol van het Kanaalpark. Als daaruit naar voren komt dat er ecologische belemmeringen zijn, zullen we die meenemen in onze plannen.

E2. Op de schetsen van het wielerparcours staan minder bomen dan er nu staan. Is het de bedoeling dat er bomen weg moeten?
Het Kanaalpark is een vrij bebost bospark. Voor de aanleg van een wielerparcours zullen er inderdaad bomen moeten worden gekapt, maar daarvoor zal compensatie plaatsvinden door op andere plekken in het park nieuwe bomen en ander groen aan te planten. Daar zijn regels voor. En hoewel het totale aantal bomen zal afnemen, zal het Kanaalpark naar het oordeel van de landschapsarchitect het karakter van een bospark blijven behouden.
Het Kanaalpark heeft bomen die al redelijk volgroeid zijn. Op vuilstortlocaties die in het verleden op eenzelfde wijze licht zijn gesaneerd is het gebeurd dat bomen die omwaaiden een deel van de leeflaag hebben meegenomen, waardoor het gestorte afval aan de oppervlakte is komen te liggen. Dat is een ongewenste situatie die zich naar verwachting over 5-10 jaar in het Kanaalpark kan gaan voordoen. Als volgroeide bomen gaan omvallen bij storm of als gevolg van ziekte is dat een serieus risico. Een deel van de bomen zal dus ook moeten worden gekapt als er geen wielerbaan komt. Het aanleggen van een wielerparcours biedt kansen om dit aspect van het Kanaalpark nu aan te pakken en niet door te schuiven naar de nabije toekomst.

F. LICHT- EN GELUID-EN PARKEEROVERLAST

F1. Als er ‘s avonds op het parcours wordt gefietst, gaat de verlichting dan overlast geven voor de buurt?
Als het wielerparcours ‘s avonds wordt gebruik zal dat in de zomertijd zijn en dan op tijden dat er nog met daglicht kan worden gefietst. Normaal gesproken zal er dus niet op een met kunstlicht verlicht parcours worden gereden. Er zal op bepaalde plaatsten wel parcoursverlichting worden aangelegd. Dat gebeurt niet met hoge lichtmasten, maar met laaggeplaatste verlichting die zorgt voor lokale verlichting van het parcours, zodat de omgeving daar geen hinder van heeft. Kunstlicht zal dus zo min mogelijk worden gebruikt.

F2. De verlichting van het geplande fiets- wandelpad (oost-west verbinding) zal storend zijn voor de aanwonenden.
Hier zal een balans moeten worden gezocht tussen veiligheid voor de fietsers en wandelaars en het effect van de verlichting op de omwonenden. De aanleg een betere oost- west fiets- en wandel verbinding van de wijk naar de kanaal-zone is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en is een onderwerp waar de Adelaar niet over gaat.

F3. Welke geluidsoverlast is er te verwachten?
De Adelaar beschikt niet over een permanente geluidsinstallatie en die komt er ook niet bij het wielerparcours. Bij trainingen zal nauwelijks sprake van zijn van geluidsoverlast. Trainingen vinden plaats in kleine groepjes en daarbij wordt geen versterkt geluid gebruikt. Wel gebruikt een jeugdtrainer soms een fluitje. Bovendien maakt het fietsen zelf geen lawaai. Bij evenementen (zie ook B1) wordt wel versterkt geluid gebruikt, onder andere ten behoeve van de microfonist die verslag doet van de wedstrijd. Om een evenement te mogen organiseren moet de Adelaar over een evenementenvergunning beschikken, waarin ook voorwaarden worden opgenomen over geluid en parkeren. Evenementen zijn doorgaans in het weekend en duren meestal van 10:00 – 16:00 uur. Daarbij zullen we samen met de Buurtraad zoeken naar mogelijkheden om de apparatuur zodanig op te stellen dat de omgeving daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

F4. Het aantal parkeerplaatsen lijkt onvoldoende voor een club van 600 leden en bij evenementen. Daardoor zullen mensen ook in onze wijk gaar parkeren. Met name mensen die uit de noordelijke richting komen zullen niet helemaal omrijden om op de daarvoor bedoelde plekken te gaan parkeren.
Het aantal parkeerplaatsen is naar onze mening ruim voldoende. Bovendien hebben we ook nog de beschikking over een overloop-mogelijkheid op het naastgelegen parkeerterrein. Onze vereniging heeft inderdaad veel leden maar niet al die leden gaan gebruik maken van het wielerparcours. Het zal vooral worden gebruikt voor trainingen van onze jeugdleden. Als er wordt getraind zal dat om betrekkelijk kleine groepen gaan. In de huidige situatie hebben we bij een gemiddelde training genoeg aan 5 tot 6  parkeerplaatsen. Onze renners komen namelijk meestal op de fiets.
Bij wielerwedstrijden die ca. viermaal per jaar worden gehouden, komen doorgaans 100-200 deelnemers. Maar omdat er gedurende de dag in categorieën wordt gefietst komen ze vaak gespreid over de dag. Daarnaast zullen er onder de deelnemers die uit de omgeving komen ook sportievelingen zijn die op de fiets komen. Bij evenementen worden ook verkeersbegeleiders ingezet om het parkeren zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

OVERIGE VRAGEN

Over het ontwerp van het plan zijn diverse reacties binnengekomen die we graag met een groepje omwonenden en de buurtraad willen bespreken. Dat zijn onderwerpen zoals:
– het verder ophogen van de heuvel;
– de locatie van de bruggen en mogelijke inkijk in de woning;
– de kleur van het asfalt;
– de locatie van het clubhuis en het verkleinen van de vijver;’
– pakeerplaatsen op de plek van een beekje;
– voldoende wandelmogelijkheden;
– tegengaan van vandalisme, zwerfvuil, graffiti;
– fietspad over speelweide;
– locatie fietsenstalling.

U kunt hier de poster van de bewonersbijeenkomst bekijken: RAL WKA bewonerspresentatie ruimtelijke verkenningen Poster A0 14-01-20

X